... สรรค์สร้างผลงานวิชาการคุณภาพในเชิงปฏิบัติสำหรับวิศวกรโครงสร้างไทย ... 
34/82 ชุมชนปทุมวิลเลจ ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-9757254, 02-9757239 Fax 02-9757239  มือถือ : 089-8853860, 081-2987697, 086-1045815
// 34/82, PathumVillage, Pathum-Bangkok Rd., Muang District, Pathumthani Province 12000 //


Dr.Somporn Attasearanewong
ดร.สมพร อรรถเศรณีวงศ์
ผู้พัฒนาโปรแกรม MICROFEAP

Analysis and Design of Structures 

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา

: โรงเรียนเทศบาลช่องนนทรี กทม.

มัธยมศึกษา

: โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กทม.

ปริญญาตรี 

: วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) รุ่น E-34 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

: วิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สถาบัน AIT)

ปริญญาเอก

: วิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สถาบัน AIT)

ประวัติการทำงาน

 2524 - 2527

: วิศวกรโยธาในบริษัทเอกชน

 2527 - 2538

: นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง
: ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมโยธา และผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา   สถาบัน AIT

 2538 - 2543

: อาจารย์ประจำ และผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 2543 - 2547

: วิศวกรโครงสร้าง / นักวิชาการอิสระ
: อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยนเรศวร   จ. พิษณุโลก

 2548 - 2552

: วิศวกรโครงสร้าง / นักวิชาการอิสระ

 2552 - 2555

: วิศวกรโครงสร้าง / นักวิชาการอิสระ
: คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นใน จ. ปทุมธานี (วาระที่ 1) แต่งตั้งโดย กระทรวงมหาดไทย

 2555 - ปัจจุบัน

: วิศวกรโครงสร้าง / นักวิชาการอิสระ
: คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นใน จ. ปทุมธานี (วาระที่ 2) แต่งตั้งโดย กระทรวงมหาดไทย

ผลงานและประสบการณ์
 • ผู้พัฒนาโปรแกรม MICROFEAP สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างแบบ 2 มิติและ 3 มิติ โดยวิธี Finite Element บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 2526 ถึงปัจจุบัน
 • งานวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทั่วไป เช่น โรงงาน อาคาร สะพาน ทางยกระดับโครงการดอนเมืองโทลล์เวย์ ฯลฯ โดยใช้คอมพิวเตอร์
 • ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ดำเนินการและวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง" ในช่วงปี 2528-2538 ที่สถาบัน AIT
 • วิทยากรบรรยายให้แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชนและสถานศึกษาต่างๆ
 • ประธานและกรรมการในการจัดประชุมทางวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาหลายครั้ง
 • กรรมการเฉพาะกิจชุดติดตามและแก้ไขปัญหางานล่าช้าในโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬา เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ในปี 2540
 • กิจกรรมด้านสังคม เช่น ประธานชุมชนฯ อดีตผู้สมัครวุฒิสมาชิก กทม. ฯลฯ

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
 • ทุนเรียนดีในช่วงเรียนประถมและมัธยมศึกษา
 • ทุนจากธนาคารมิตซุยในช่วงเรียนปริญญาตรี
 • ทุน DAAD จากประเทศเยอรมนี ในช่วงเรียนปริญญาโท
 • ทุนสถาบัน AIT ในช่วงเรียนปริญญาเอก
 • เหรียญทองเรียนดีปี 2522-2524 จาก ม.เกษตรศาสตร์
 • รางวัลวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2530 เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรม MICROFEAP-II สำหรับงานวิเคราะห์โครงสร้างทั่วไป" จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2536 ม.เกษตรศาสตร์
 • ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม "สาขางานวิชาการ" ประจำปี 2544

กลับหน้าหลัก microfeap.com  // ติดต่อ E-mail: webmaster@microfeap.com