จุดมุ่งหมายของ ชมรม MICROFEAP

1.

เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม MicroFEAP

2.

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในเชิงปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เพื่อให้วิศวกรได้นำไปใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

3.

ให้คำปรึกษา แก่วิศวกรจบใหม่หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์ในงานออกแบบโครงสร้าง

4.

เป็นศูนย์กลางการติดต่อของสมาชิก

 

 

ติดต่อ webmaster@microfeap.com